Üyelik Girişi
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar27.432627.5425
Euro28.747328.8625
Takvim

Tüzük sayfa 2

Üyelikten çıkarılma
Madde10. Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller şunlardır.
a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
b.Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,dernek faaliyetlerine mazeretsiz olarak uzun süreli olarak katılmamak
c. Üyelik aidatını 8.maddede belirtilen süre içinde ödemeyip,yazılı uyarı ile yönetim kurulunca kendisine verilen süre içinde de ödememek.
d. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
e. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde, üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Üyelikten çıkarma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Hak iddiası
Madde11. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Dernek organları
Madde 12. derneğin organları şunlardır.
a. Genel Kurul,
b. Yönetim Kurulu,
c. Denetleme Kurulu,
Genel Kurul
Madde 13. derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.Genel kurul olağan toplantısını, üç yılda bir, Şubat ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte yapar. Genel kurul toplantıya yönetim kurulu tarafından çağrılır. Yönetim kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh Hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı usulü

Madde14. Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması

sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı usulü
Madde 15. Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımı ile toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerini karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel kurul’ da, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerden onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Genel kurul’ da her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Aidat ödemeyen Onursal üyeler Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler, yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.
                                                    
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret158864
Saat
Çanakkale Haber

Hava Durumu