Üyelik Girişi
Site Haritası
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar13.326913.3803
Euro15.094315.1548
Takvim

Tüzük sayfa 3

Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Madde 16. Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ve diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, divan başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.
Açık oylamada, divan başkanının belirleyeceği yöntem uygulanır.
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınabilir.
Olağanüstü toplantı
Madde 17. Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılabilir.
Yönetim Kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa, üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu çağırmakla görevlendirir.
Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
Madde 18. Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımı ile alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
Genel kurul sonuç bildirimi
Madde 19. Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idari amirliğine bildirilir.
Genel kurulun görev ve yetkileri
Madde 20. Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a. Dernek organlarının seçilmesi,
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim kurulunun ibrası,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli olan taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f.. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları için hazırlanacak yönetmeliklerin incelenmesi aynen veya değiştirilerek onaylanması,
g. Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere ve personel ile bunlar dışında görevlendirilecek kişilere verilecek gündelik yolluk miktarlarının belirlenmesi,
h. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması .
j. Derneğin vakıf kurması,
k. Derneğin fesih edilmesi,
l. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.
Genel Kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir
Yönetim kurulunun teşkili
Madde 21. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısını üç gün içinde yapar ve alacağı bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerle boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.
 
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
Madde 22. Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b. Gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
e. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
f. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak ve Genel Kurulun toplanmadığı yıllarda Şubat ayı içinde Dernek panosunda ilan etmek.
h. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
ı. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
i. Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
j. Turnuva ile ilgili esasları ve yıl içinde iştirak edilecek yarışmaları belirlemek,
k. Yıl içinde gelişen ve değişen şartlara göre turnuva direktörlerinin sayısını arttırmak, azaltmak,
l. Ulusal ve Uluslararası turnuvalarda klübü temsil edecek kişi ve takımları oluşturmak.
m. Briç ile ilgili tüm toplantılara gidecek delege ve temsilcileri belirlemek.
n. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
Denetim kurulunun teşkili
Madde 23. Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Denetim kurulu aralarından birini başkan seçer.
 
 
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret143074
Saat
Çanakkale Haber

Hava Durumu